30.06.2022

GES
Güneş enerjisi

Elektrik Depolama Tesislerine Entegre Edilecek RES ve GES’lere Yarışmasız Önlisans Hakkı Tanınması için Kanun Teklifi Verildi


Elektrik Depolama Tesislerine Entegre Edilecek RES ve GES’lere Yarışmasız Önlisans Hakkı Tanınması için Kanun Teklifi Verildi

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden şirketlere, yarışmasız şekilde rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi önlisansı sağlanabilmesinin önü açılacak. Sunulan bu teklife göre bu santraller aynı zamanda YEK Destekleme Mekanizmasından da yararlanabilecek.

Teklif ile mevcut devrede olan santrallere de benzer bir teşvik getirilmesi önerildi.

Buna göre kısmen veya tamamen devrede olan bir elektrik üretim tesisine depolama yatırımı eklenmesi halinde belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alman tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması halinde izin verilecektir.

Bununla birlikte bu kapasite artışı için 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmayacak ve tesisler kapasite artışı için YEK Destekleme Mekanizmasından da yararlanabilecekler.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanacak yönetmelik ile düzenlenecek.

Kanun teklifi içinde yer alan ilgili madde şu şekilde;

MADDE 49 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(9) Biyokütle ve jeotermal enerjisine dayalı önlisans başvurularının teknik değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

(10) Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Kurum tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilir. Bu kapsamdaki üretim tesisleri için Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler için, önlisans ve lisans verme koşullan ile tadili ve iptali, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde teminatın irat kaydedilmesi hususları ve bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamında kurulacak tesisler 5346 sayılı Kanunun 6 nci maddesi hükümlerinden yararlandırılabilir.

(11) Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar, lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen kurulu gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alman tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışına izin verilir. Bu çerçevedeki kapasite artışları İçin 5346 sayılı Kanunun 6/C maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu kapsamda üretilen elektrik enerjisinin depolama tesisi üzerinden sisteme verilmesi dahil, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yönetmelikle düzenlenir.

Yapılan bu düzenleme ile Elektrik Piyasası Kanununun 7. maddesinin 4. fıkrasında yer alan hükümler elektrik depolama tesisi kuracak şirketlerin bu tesise ilave kuracağı RES ve GES’ler için uygulanmaz.

İlgili TBMM Kanun Teklifine buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler